BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Zelená

domácnostiam

Zelená domácnostiam – podpora OZE

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam, cieľom ktorého je zvýšiť a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, môžete i vy získať finančnú podporu na zakúpenie a inštaláciu nasledujúcich malých zariadení:

zariadenia na výrobu elektrickej energie (výkon do 10 kW)

- fotovoltaické panely

- veterné turbíny

zariadenia na výrobu tepla (pokrývajúce potrebu tepla pre budovu, ktorá je využívaná na bývanie)

- slnečné kolektory

- tepelné čerpadlá

- kotly na biomasu

Projekt zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, spadajúca pod rezort Ministerstva hospodárstva SR. Na zvýšenie miery využívania OZE v bytových a rodinný domoch je zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu vyčlenených až 115 mil. EUR.

 

Subjekty, ktoré môžu získať dotáciu

Finančné prostriedky možno získať formou poukážky v rámci jednotlivých kôl. Podľa dostupných informácií bolo v rámci prvých 2 kôl vydaných 4699 poukážok v hodnote viac než 10 mil. EUR.

3. kolo podpory bude otvorené v 2. štvrťroku 2016. Dotáciu na fotovoltaiku, veterné turbíny, tepelné čerpadlá či biomasové kotle bude možné v rámci projektu Zelená domácnostiam získať až do 31.12.2018 prípadne do vyčerpania alokovaných prostriedkov.

 

O štátnu dotáciu na inštaláciu predmetných zariadení v rodinnom dome (RD) môžu požiadať fyzické osoby, ktoré sú:

a, vlastníkom RD,

b, bezpodielovým spoluvlastníkom RD,

c, podielovým spoluvlastníkom (oprávneným rozhodovať o hospodárení so spoločným majetkom),

a ktoré zároveň splnili nasledovné podmienky:

- RD nie je vo vlastníctve/spoluvlastníctve právnickej osoby,

- RD nie je súčasťou obchodného majetku podnikateľského subjektu,

- RD príp. jeho časť je možné prenajímať iným fyzickým osobám na bývanie iba vtedy, ak tento prenájom nie je súčasťou podnikania vlastníka RD a vlastník neprenajíma viac nehnuteľností ako túto,

- RD alebo jeho časť (tzn. viac než 15% celkovej podlahovej plochy) nemôže byť prenajatý príp. daný do užívania subjektu, ktorý podniká resp. vykonáva inú hospodársku činnosť,

- náklady RD, týkajúce sa dodávania energie v rozsahu viac než 15% celkových nákladov na dodávanú energiu RD, sa nesmú účtovať v účtovníctve subjektov, ktoré podnikajú resp. vykonávajú hospodársku činnosť.

 

O podporu na inštaláciu slnečných kolektorov/kotlu na biomasu pre bytový dom môže požiadať:

a, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

b, vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom bytového domu (podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu o správe),

na ktorých sa vzťahujú nasledovné pravidlá:

- byt nie je vo vlastníctve právnickej osoby (môže byť vo vlastníctve obce/VÚC),

- byt príp. nebytový priestor v bytovom dome nemôže byť súčasťou obchodného majetku podnikateľských subjektov,

- podlahová plocha bytov, ktoré sú prenajaté inej fyzickej osobe za účelom bývania, tvorí max. 15% z podlahovej plochy všetkých bytov v dome. Viac ako 15% plochy môže byť prenajatých iba vtedy, ak prenájom nie je súčasťou podnikania vlastníka bytu,

- byt resp. nebytový priestor v dome nemôže byť prenajatý príp. prenechaný do užívania subjektom, ktoré podnikajú resp. vykonávajú hospodársku činnosť v rozsahu viac než 15% podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v dome,

- náklady spojené s užívaním bytu resp. nebytového priestoru, týkajúce sa dodávania energie bytového domu, nesmú byť účtované v účtovníctve subjektu, ktorý podniká resp. vykonáva inú hospodársku činnosť v rozsahu väčšom než 15% celkových nákladov za dodávku energie bytového domu.

Osobitné podmienky na podporu v rámci tohto projektu si môžete prečítať na www.zelenadomacnostiam.sk

 

Zariadenie a zhotoviteľ – podmienky podpory

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala zoznam zariadení, ktoré spĺňajú všetky potrebné technické podmienky. V praxi to znamená, že vlastník rodinného domu príp. bytu v bytovom dome si môže vybrať iba niektoré zo zariadení, ktoré nájde v zozname. Okrem toho je k dispozícií aj zoznam zhotoviteľov, ktorí sú oprávnení tieto zariadenia inštalovať. Záujemcovi o poukážku tieto dva zoznamy napomôžu maximálne zjednodušiť proces výberu zariadenia i zhotoviteľa.

Spoločnosť YliosGB je oprávnená inštalovať fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Kontaktujte nás a my Vám poradíme pri výbere najvhodnejšieho zariadenia a pomôžeme s celým procesom vybavovania dotácie.

Prečítajte si aj náš článok o vypĺňaní žiadosti o poukážku, sa dočítate aj o systéme prideľovania dotácií a zistíte aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov z projektu Zelená domácnostiam.

Referencie

od našich zákazníkov

Chcete vedieť viac?

Napíšte na yliosgb@yliosgb.sk prípadne volajte +421/ 944 684 494


Share